Friday, September 9, 2011

Driftwood sea creatures - Θαλάσσια όντα από θαλασσόξυλαSea horse

Αλογάκι της θάλασσαςMore detailed views
 
Πιο λεπτομερείς εικόνες
Dolphin

ΔελφίνιMore detailed views
 
Πιο λεπτομερείς εικόνες
Monday, September 5, 2011

My newly formed garden (Part 1) - Ο νέο διαμορφωμένος μου κήπος (Μέρος 1)

This is my small garden at the village, about 19 square meters wide, abandoned and full of weed.
I could not stand watching it in such mess. So I decided to make it look better and tranform it to a rock garden with some cacti in it.

Αυτός είναι ο μικρός μου κήπος στο χωριό, περίπου 19 τετραγωνικά μέτρα, εγκαταλελειμένος και γεμάτος με ζιζάνια.
Δεν μπορούσα να τον βλέπω σε τέτοια χάλια. Οπότε αποφάσισα να τον καλυτερέψω και να τον μετατρέψω σε βραχόκηπο με κάκτους.


First of all I removed all the weed and dead plants.

Πρώτα απ'ολα απομάκρυνα όλα τα ζιζάνια και τα νεκρά φυτά.


Then I cleaned the soil from any leaves and wood sticks.

Μετά καθάρισα το έδαφος από φύλα και ξυλαράκια.


Every year during the spring season I see the garden full of weed. The first challenge for me was how to get rid of them once and for all.
I searched through the internet and I found out that the best solution is to lay a special landscape fabric over the soil, made from propylene, that deprives the sun from the weed thus preventing them from growing. So I bought such fabric at a fairly cheap price per square meter from a local store.
After laying the fabric over the soil I wanted to make it stand there and not blown away from the wind. Therefore I decided to place stones on it.
Since the garden needs a lot of stones, I could not afford buying so many of them. A cheap way for me was to get them from a nearby mountain that has plenty of them and for free! The stone is dark green and I really adore it. So I placed them as shown below.

Κάθε χρόνο την Άνοιξη βλέπω τον κήπο γεμάτο με ζιζάνια. Η πρώτη μου πρόκληση ήταν πώς να τα απαλλαχθώ από τα ριμάδια μια και καλή.
Έψαξα στο διαδίκτυο και ανακάλυψα ότι η  καλύτερη λύση είναι να στρώσω γεωύφασμα πάνω από το χώμα, το οποίο είναι φτιαχμένο από προπυλένιο, και στερεί τον ήλιο από τα ζιζάνια και τα εμποδίσει να μεγαλώσουν. Έτσι αγόρασα ένα τέτοιο γεωύφασμα σε πολύ καλή τιμή το τετραγωνικό μέτρο από ένα τοπικό κατάστημα.
Αφού έστρωσα το γεωύφασμα στο έδαφος, ήθελα να παραμείνει στο έδαφος και να μην το πάρει ο αέρας. Γι'αυτό αποφάσισα να τοποθετήσω πετρες από πάνω του.
Επειδή o κήπος χρειάζεται πολλές πέτρες, δεν μπορούσα να πληρώσω τόσα πολλά για να τις αγοράσω. Ένας φθηνός τρόπος για μένα ήταν να πάρω πέτρες από ένα κοντινό βουνό που έχει πάρα πολλές και τσάμπα! Oι πέτρες έχουν σκούρο πράσινο χρώμα και πραγματικά τις λατρεύω.Οπότε τις τοποθέτησα όπως φαίνεται παρακάτω.


As you can see I placed plenty of stones around the perimeter of the garden to prevent the fabric from blowing away from the wind.

Όπως βλέπετε, τοποθέτησα τις πέτρες γύρω από την περίμετρο του κήπου ώστε να αποτρέψω τον αέρα να παρασείρει το γεωύφασμα.


Another view of my newly formed garden.

Ακόμα μία οπτική γωνία του διαμορφωμένου μου κήπου.


I have also placed some rounded stones taken from the nearby sea. As you can see at the bottom right-hand corner of the picture below, I have placed them one on top of the other so that they look like Feng shui rocks! Style is my top priority!

Επίσης έχω τοποθετήσει μερικές στρογγυλές πέτρες που τις πήρα από την κοντινή θάλασσα. Όπως βλέπετε κάτω αριστερά στην παρακάτω φωτογραφία, έχω τοποθετήσει τη μία πέτρα πάνω στην άλλη ώστε να δείχνουν σαν πέτρες Feng shui. Το στύλ είναι η πρώτη μου προτεραιότητα!


These are the cacti I have planted and I wish they grow fine.

Αυτά είναι τα κακτάκια που φύτεψα κι εύχομαι να καταφέρουν να μεγαλώσουν.That's me while working on my garden.

Αυτός είμαι εγώ καθώς κάνω εργασίες στον κήπο μου.


My future goal is to fill the space between the stones with white gravel in order to hide the black fabric and make the garden look more stylish! I will let you know of the progress when I will have it ready.

Ο μελλοντικός μου σκοπός είναι να γεμίσω το κενό ανάμεσα στις πέτρες με άσπρο χαλίκι ώστε να κρύψω το μαύρο γεωύφασμα και να κάνω τον κήπο πιο όμορφο. Θα σας ενημερώσω σχετικά με την πρόοδο όταν το έχω φτιάξει.

My newly formed garden (Part 2)

Ο νέο διαμορφωμένος μου κήπος (Μέρος 2)  
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...