Thursday, November 24, 2011

Artistic frames - Καλλιτεχνικές κορνίζες

During the cold evenings of November, I had the urge to make something to remind me of the summer. So I came up with the following idea.
I bought a couple of cheap frames from IKEA like the following:

Κατα τη διάρκεια των παγωμένων απογευμάτων του Νοεμβρίου, είχα την ανάγκη να φτιάξω κάτι που να μου θυμίζει το καλοκαίρι. Έτσι σκέφτηκα την παρακάτω ιδέα.
Aγόρασα δύο φθηνές κορνίζες από την IKEA όπως το παρακάτω:


I particularly like the wooden colour of these frames and their surface is just right for decoration. So for the first frame I used the driftwood I had collected during the Spring, which I glued them together on the frame. For the second one I created a small woodem ship, which I stuck it on the frame as well as some sea shells. The final result is the following:

Μου αρέσει πολύ αυτό το ξύλινο χρώμα των κορνιζών και η επιφάνεια τους είναι ότι πρέπει για διακόσμηση. Οπότε για την πρώτη κορνίζα χρησιμοποίησα γυαλόξυλα που είχα μαζέψει την Άνοιξη, τα οποία τα κόλλησα κοντά το ένα στο άλλο πάνω στην κορνίζα
Για την δεύτερη κορνίζα έφτιαξα ένα μικρό ξύλινο καραβάκι, το οποίο το κόλλησα πάνω στην κορνίζα καθώς και μερικά όστρακα.


In close up, the first frame looks like that:

Σε κοντινό πλάνο, η πρώτη κορνίζα είναι κάπως έτσι:


And the second frame is shown below:

Και η δεύτερη κορνίζα φαίνεται ως εξής:

Sunday, October 30, 2011

My driftwood mirror - Ο καθρέφτης μου από γυαλόξυλα


The following driftwood mirror was made by me.
I used:
- a rounded mirror bought from a local store
- the driftwood I had gathered from the beach
and applying some glue on a thin wooden foundation, I had the fabulous result you see below:

O παρακάτω καθρέφτης από γυαλόξυλα έχει φτιαχτεί από εμένα.
Χρησιμοποίησα:
 - ένα στρογγυλό καθρέφτη που αγόρασα από ένα τοπικό κατάστημα
 - τα γυαλόξυλα που είχα μαζέψει από την παραλία
και βάζοντας κόλλα πάνω σε μία λεπτή ξύλινη βάση, είχα το πανέμορφο αποτέλεσμα που βλέπετε παρκάτω:Friday, September 9, 2011

Driftwood sea creatures - Θαλάσσια όντα από θαλασσόξυλαSea horse

Αλογάκι της θάλασσαςMore detailed views
 
Πιο λεπτομερείς εικόνες
Dolphin

ΔελφίνιMore detailed views
 
Πιο λεπτομερείς εικόνες
Monday, September 5, 2011

My newly formed garden (Part 1) - Ο νέο διαμορφωμένος μου κήπος (Μέρος 1)

This is my small garden at the village, about 19 square meters wide, abandoned and full of weed.
I could not stand watching it in such mess. So I decided to make it look better and tranform it to a rock garden with some cacti in it.

Αυτός είναι ο μικρός μου κήπος στο χωριό, περίπου 19 τετραγωνικά μέτρα, εγκαταλελειμένος και γεμάτος με ζιζάνια.
Δεν μπορούσα να τον βλέπω σε τέτοια χάλια. Οπότε αποφάσισα να τον καλυτερέψω και να τον μετατρέψω σε βραχόκηπο με κάκτους.


First of all I removed all the weed and dead plants.

Πρώτα απ'ολα απομάκρυνα όλα τα ζιζάνια και τα νεκρά φυτά.


Then I cleaned the soil from any leaves and wood sticks.

Μετά καθάρισα το έδαφος από φύλα και ξυλαράκια.


Every year during the spring season I see the garden full of weed. The first challenge for me was how to get rid of them once and for all.
I searched through the internet and I found out that the best solution is to lay a special landscape fabric over the soil, made from propylene, that deprives the sun from the weed thus preventing them from growing. So I bought such fabric at a fairly cheap price per square meter from a local store.
After laying the fabric over the soil I wanted to make it stand there and not blown away from the wind. Therefore I decided to place stones on it.
Since the garden needs a lot of stones, I could not afford buying so many of them. A cheap way for me was to get them from a nearby mountain that has plenty of them and for free! The stone is dark green and I really adore it. So I placed them as shown below.

Κάθε χρόνο την Άνοιξη βλέπω τον κήπο γεμάτο με ζιζάνια. Η πρώτη μου πρόκληση ήταν πώς να τα απαλλαχθώ από τα ριμάδια μια και καλή.
Έψαξα στο διαδίκτυο και ανακάλυψα ότι η  καλύτερη λύση είναι να στρώσω γεωύφασμα πάνω από το χώμα, το οποίο είναι φτιαχμένο από προπυλένιο, και στερεί τον ήλιο από τα ζιζάνια και τα εμποδίσει να μεγαλώσουν. Έτσι αγόρασα ένα τέτοιο γεωύφασμα σε πολύ καλή τιμή το τετραγωνικό μέτρο από ένα τοπικό κατάστημα.
Αφού έστρωσα το γεωύφασμα στο έδαφος, ήθελα να παραμείνει στο έδαφος και να μην το πάρει ο αέρας. Γι'αυτό αποφάσισα να τοποθετήσω πετρες από πάνω του.
Επειδή o κήπος χρειάζεται πολλές πέτρες, δεν μπορούσα να πληρώσω τόσα πολλά για να τις αγοράσω. Ένας φθηνός τρόπος για μένα ήταν να πάρω πέτρες από ένα κοντινό βουνό που έχει πάρα πολλές και τσάμπα! Oι πέτρες έχουν σκούρο πράσινο χρώμα και πραγματικά τις λατρεύω.Οπότε τις τοποθέτησα όπως φαίνεται παρακάτω.


As you can see I placed plenty of stones around the perimeter of the garden to prevent the fabric from blowing away from the wind.

Όπως βλέπετε, τοποθέτησα τις πέτρες γύρω από την περίμετρο του κήπου ώστε να αποτρέψω τον αέρα να παρασείρει το γεωύφασμα.


Another view of my newly formed garden.

Ακόμα μία οπτική γωνία του διαμορφωμένου μου κήπου.


I have also placed some rounded stones taken from the nearby sea. As you can see at the bottom right-hand corner of the picture below, I have placed them one on top of the other so that they look like Feng shui rocks! Style is my top priority!

Επίσης έχω τοποθετήσει μερικές στρογγυλές πέτρες που τις πήρα από την κοντινή θάλασσα. Όπως βλέπετε κάτω αριστερά στην παρακάτω φωτογραφία, έχω τοποθετήσει τη μία πέτρα πάνω στην άλλη ώστε να δείχνουν σαν πέτρες Feng shui. Το στύλ είναι η πρώτη μου προτεραιότητα!


These are the cacti I have planted and I wish they grow fine.

Αυτά είναι τα κακτάκια που φύτεψα κι εύχομαι να καταφέρουν να μεγαλώσουν.That's me while working on my garden.

Αυτός είμαι εγώ καθώς κάνω εργασίες στον κήπο μου.


My future goal is to fill the space between the stones with white gravel in order to hide the black fabric and make the garden look more stylish! I will let you know of the progress when I will have it ready.

Ο μελλοντικός μου σκοπός είναι να γεμίσω το κενό ανάμεσα στις πέτρες με άσπρο χαλίκι ώστε να κρύψω το μαύρο γεωύφασμα και να κάνω τον κήπο πιο όμορφο. Θα σας ενημερώσω σχετικά με την πρόοδο όταν το έχω φτιάξει.

My newly formed garden (Part 2)

Ο νέο διαμορφωμένος μου κήπος (Μέρος 2)  

Thursday, July 14, 2011

Summer little ship - Καλοκαιρινό καραβάκι

Ι made this little wooden ship for the summer. It is in front of the fireplace so that you can realise its size.

Έφτιαξα αυτό το μικρό ξύλινο καραβάκι για το καλοκαίρι. Είναι μπροστά από το τζάκι για να καταλάβετε το μέγεθος του.


After some beautifications by my wife, below is the little ship mounted on the wall. Βeautiful, isn't it?

Μετά από μερικές καλλιτεχνικές παρεμβάσεις της γυναίκας μου, παρακάτω είναι το καραβάκι κρεμασμένο στον τοίχο. Όμορφο, έτσι δεν είναι;

Sunday, April 10, 2011

My wooden crafts - Tα ξύλινα έργα τέχνης μου

This is my favourite sculpture I have ever made.

Αυτό είναι το αγαπημένο μου γλυπτό που έχω φτιάξει ποτέ.


 Another view of it.

Από διαφορετική οπτική γωνία.


This is my first sculpture I have started with. It is a portrait of dead soldier from Ancient Greece, called Aristion. You can see more information here.

Αυτό είναι το πρώτο μου γλυπτό που ξεκίνησα. Είναι ένα πορτρέτο από ένα νεκρό στρατιώτη της Αρχαίας Ελλάδας, με το όνομα Αριστίων. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

The real thing is shown below.

Το πραγματικό έργο τέχνης.

This is my sculpture.

Αυτό είναι το γλυπτό μου.

Another view of it.

Από διαφορετική οπτική γωνία.


Monday, March 7, 2011

Hand made Greek style windmill - Χειροποίητος Ελληνικός ανεμόμυλος

What can you make by using a toilet paper roll, a number of bamboo sticks and a plastic bottle cap?

Τι μπορείς να φτιάξεις με ένα ρολό χαρτιού υγείας, ξυλάκια μπαμπού για σουβλάκια κι ένα καπάκι από πλαστικό μπουκάλι;


A Greek style windmill of course...!!
By applying some glue on the bamboo sticks I have glued them around the toilet paper roll. Don't forget to leave some space for the door and the window of the windmill.
A first view of the unfinished windmill looks like that:

Μα φυσικά ένα Ελληνικό ανεμόμυλο...!!
Βάζοντας κόλλα στα ξυλάκια μπαμπού τα κόλλησα γύρω από το ρολό χαρτιού υγείας. Μην ξεχάσετε να αφήσετε λίγο κενό για την πόρτα και το παράθυρο του ανεμόμυλου.
Μια πρώτη ματιά στον μισοτελειωμένο ανεμόμυλο:


The unfinished windmill from above:

O μισοτελειωμένος ανεμόμυλος από πάνω:


As you can see I have placed two pieces cut from a straw, opposite each other, so that the central bamboo stick that holds the wings can fit through these holes.
A front view of the wings:

Όπως βλέπετε έχω βάλει δύο κομμάτια από καλαμάκι, το ένα απέναντι από το άλλο, ώστε το κεντρικό ξυλάκι μπαμπού που κρατάει τα πανιά να μπορεί να περάσει μέσα από τις τρύπες.
Μια μπροστινή φωτογραφία με τα πανιά:


A back view of the wings, showing the central bamboo stick that holds them together.

Μια φωτογραφία με τα πανιά από πίσω, δείχνοντας το κεντρικό ξυλάκι μπαμπού που τα κρατάει όλα μαζί.


As you can see, I have drilled some holes on the plastic bottle cap so that the bamboo sticks, that have the wings glued on them, can be placed inside them. Also after adding some strings around the wings to look like a proper windmill, the wings look like that:

Όπως βλέπετε, έχω ανοίξει μερικές τρύπες στο πλαστικό καπάκι ώστε τα ξυλάκια μπαμπού, που έχουν κολλημένα τα πανιά επάνω τους, να μπορούν να χωρέσουν μέσα. Επίσης αφού πρόσθεσα μερικές κλωστές γύρω από τα πανιά ώστε να δείχνουν σαν πραγματικός ανεμόμυλος, το αποτέλεσμα είναι κάπως έτσι:


Finally I have fitted the wings inside the main body of the windmill and stuck a roof, made from bamboo sticks as well, on the top. So the windmill is ready and looks like this:

Στο τέλος τοποθέτησα τα πανιά μέσα στο κύριο μέρος του ανεμόμυλου και κόλλησα μια οροφή, φτιαχμένη από ξυλάκια μπαμπού, από πάνω. Έτσι ο ανεμόμυλος είναι έτοιμος και είναι κάπως έτσι:


The windmill is also working fine when blowing air at its wings, as you can see at the following video clip.

Ο ανεμόμυλος επίσης λειτουργεί μια χαρά όταν φυσάς αέρα στα πανιά του, όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video clip.

Saturday, March 5, 2011

Little wooden house - Ξύλινο σπιτάκι

This a little house I made from bamboo sticks when I was at high school. I found it by luck while I was searching for some stuff in the attic. Although there have been so many years, it still looks great!

Αυτό είναι ένα σπιτάκι που έφτιαξα από ξυλάκια μπαμπού όταν ήμουν στο Γυμνάσιο.Το βρήκα κατα τύχη καθώς έψαχνα για κάποια πράγματα στο πατάρι. Αν κι έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, αυτό παραμένει ακόμα όμορφο!


The main entrance

H κύρια είσοδος

Another view of the house

Μια διαφορετική οπτική γωνία του σπιτιού


A detailed view of the roof

Μια λεπτομερής  φωτογραφία της οροφής


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...